Sağlık Gözetimi ve Muayeneleri

Sağlık Gözetimi


6331 Sayılı İş Güvenliği Yasası Madde-15 İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak aşağıda belirtilen konularda sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
 • Çalışma ortamının sağlık koşullarına uygunluğu ve periyodik kontrolleri.
 • Uygun kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı.
 • Yayılmayı önleme/bağışıklama /aşılama.
 • Erken tanı.
 • İşyeri değişikliği.
 • Rehabilitasyon.
 • İşyeri hijyeni.
 • Hijyen eğitimleri.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirmeler.

Sağlık Muayeneleri


6331 Sayılı İş Güvenliği Yasası Madde-15 İşveren; aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
 • İşe giriş
 • İş değişikliği
 • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralı
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılmaz.
 • Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları iş yeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
 • Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılmaz.
 • Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
 • Hira OSGB olarak; İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler yapan ve Rapor veren Çalışma bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir.